Geschiedenis

Opgericht in 1853


De PC is niet alleen de hoogtijdag van de kaatssport, het is ook de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland èn de grootste kaatspartij ter wereld.

Lees meer...

Koning van de PCDe titel Koning van de PC is de hoogst haalbare titel in de kaatssport. De koningsprijs wordt toegekend aan de beste kaatser van het winnende partuur en toegekend door een commissie, samengesteld uit oud-kaatsers. In die commissie zitten een opslager, een voorinse en een achterinse. Deze oud-kaatsers zijn slechts voor een beperkte periode lid van de commissie. Wie het zijn, is elk jaar een van de best bewaarde geheimen van de PC.

De PC-koning krijgt de zilveren koningsbal omgehangen, die hij tot de volgende PC in zijn bezit mag houden. De bal werd in 1883 aan de PC geschonken door de toenmalige Commissaris des Konings, mr. Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten. De (symbolische) waarde is inmiddels zo groot, dat de Permanente Commissie in 1997 een natuurgetrouwe replica van de bal heeft laten vervaardigen. Op de bal staat het familiewapen van de familie Van Harinxma, een gedicht van Jacobus van Loon en een afbeelding van het "Franeker Kaatsen" in het verre verleden.

Lees meer...

Winnaars

2021 Gert-Anne van der Bos (Mantgum) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) Erwin Zijlstra ( Easterlittens)
2020 Geen PC (coronavirus)    
       
2019 Marten Bergsma (Minnertsga) Renze Pieter Hiemstra (Deinum) Hans Wassenaar (Leeuwarden)
2018 Peter van Zuiden (Tjerkwerd) Allard Hoekstra (Franeker) Thomas van Zuiden (Bolsward)
2017 Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie) Alle Jan Anema (Grou) Hendrik Kootstra (Minnertsga)
2016 Jan-Dirk de Groot (Driesum) Renze Hiemstra (Sint Jacobiparochie) Hans Wassenaar (Leeuwarden)
2015 Gert-Anne van der Bos (Mantgum) Taeke Triemstra ( Sint Jacobiparochie) Daniël Iseger (Leeuwarden)
2014  Gert-Anne van der Bos (Leeuwarden) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Daniël Iseger (Leeuwarden) 
2013  Johan van der Meulen (Bitgummole) Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie)  Hylke R. Bruinsma (Minnertsga) 
2012  Hendrik Tolsma (Goutum) René Anema (Balk)  Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) 
2011  Gert-Anne van der Bos (Holwerd)  Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie)  Daniël Iseger (Leeuwarden)
2010  Gert-Anne van der Bos (Holwerd) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie)  Daniël Iseger (Goutum) 
2009  Gert-Anne van der Bos (Holwerd) Folkert van der Wei (Witmarsum) Daniël Iseger (Leeuwarden) 
2008  Jochum Bouma (Easterlittens) Auke van der Graaf (Berlikum)  Douwe Groenendijk (Heerenveen) 
2007  Johan van der Meulen (Broeksterwoude) Auke van der Graaf (Berlikum)  Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) 
2006  Johan van der Meulen (Damwoude) Kor Zittema (Beetgum) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) 
2005  Rutmer van der Meer (Huizum) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
2004  Johan Abma (Gauw)  Pieter Scharringa (Dronrijp)  Daniël Iseger (Huizum) 
2003  Johannes G. Dijkstra (Huizum) Karel Nijman (Leeuwarden) Folkert van der Wei (Witmarsum) 
2002  Rutmer van der Meer (Wergea) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Cornelis Terpstra (Minnertsga) 
2001  Pieter van Tuinen (Leeuwarden) André Kuipers (Beetgumermolen)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
2000  Klaas Berkepas (Aldeboarn) Dirk-Jan van der Woud (Goutum)  Klaas Anne Terpstra (Minnertsga) 
       
1999 Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Winsum, Gr)  Auke van der Graaf (Berlikum) 
1998  Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Winsum, Gr)  Auke van der Graaf (Berlikum) 
1997  Pieter van Tuinen (Groningen) Rinse Bleeker (Heerenveen)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
1996  Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Groningen)  Pieter Tienstra (Groningen) 
1995  Simon Minnesma (Menaldum) Sake Porte (Groningen)  Klaas Anne Terpstra (Menaldum) 
1994  Coos Veltman (Joure) Johannes van Dijk (Leeuwarden)  Hotze Rusticus (Marssum) 
1993  Erik Seerden (Leeuwarden) Rinse Bleeker (Heerenveen)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1992  Erik Seerden (Franeker)  Rinse Bleeker (Heerenveen)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1991  Erik Seerden (Franeker) Rinse Bleeker (Tzummarum)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1990  Coos Veltman (Dronrijp) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Tunno Schurer (Franeker) 
       
1989 Joop Bierma (Sint Jacobiparochie) Sake Porte (Vrouwenparochie)  Hotze Rusticus (Marssum) 
1988  Peter Rinia (Makkum)  Johannes Brandsma (Sexbierum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1987  Peter Rinia (Makkum) Johannes Brandsma (Sexbierum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1986  Peter Rinia (Makkum) Wijbren van Wieren (Marssum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1985  Ruurdt Rutten (Wijnaldum)  Tjerk de Groot (Vrouwenparochie)  Johannes van Dijk (Sexbierum) 
1984  Peter Rinia (Makkum)  Wijbren van Wieren (Marssum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1983  Sake Saakstra (Grou) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Johannes Brandsma (Sexbierum) 
1982  Sake Saakstra (Deinum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Johannes Brandsma (Sexbierum) 
1981  Sake Saakstra (Deinum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Tjisse Wallendal (Sint Annaparochie) 
1980  Sake Saakstra (Deinum)  Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Flip Soolsma (Boornbergum) 
       
1979 Sake Saakstra (Winsum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Flip Soolsma (Boornbergum) 
1978  Sjouke de Boer (Exmorra) Klaas van Wieren (Berlikum)  Wijbren van Wieren (Marssum) 
1977  Sjouke de Boer (Exmorra)  Klaas van Wieren (Berlikum)  Wijbren van Wieren (Marssum)
1976  Sake Saakstra (Winsum) Piet Jetze Faber (Stiens)  Durk Talsma (Weidum) 
1975  Johan van Seijst (Drachten) Klaas van Wieren (Berlikum)  Piet Jetze Faber (Stiens) 
1974  Jarich van der Veen (Driezum) Gerrit de Jong (IJsbrechtum)  Flip Soolsma (Drachten) 
1973  Sjouke de Boer (Exmorra)  Wijbren van Wieren (Marssum) Gerrit van der Heide (Harlingen) 
1972  Piet de Jong (Wommels)  Bert Rinia (Makkum)  André Roosenburg (Franeker) 
1971  Jarich van der Veen (Akkerwoude) Gerrit de Jong (Ysbrechtum)  Reitse Mienstra (Heerenveen) 
1970  Gerrit Okkinga (Berltsum)  Klaas van Wieren (Menaldum)  Durk Talsma (Weidum) 
       
1969  Johan van Seijst (Franeker) Sikke Sikkema (Franeker)  Johannes Westra (Leeuwarden) 
1968  Johan van Seijst (Franeker)  Tamme Velstra (Baard)  Johannes Westra (Leeuwarden) 
1967  Hotze Schuil (Harlingen) Klaas van Wieren (Marssum)  Johan Halbesma (Harlingen) 
1966  Rienk de Groot (Leeuwarden) Gerrit de Jong (Sneek)  Durk Talsma (Weidum) 
1965  Hein Zijlstra (Deinum)  Martinus Santema (Groningen)  Gerrit Langerak (Sneek) 
1964  Rienk de Groot (Leeuwarden) Sjoerd Heeringa (Tzummarum)  Johan Halbesma (Harlingen) 
1963  Gerrit Okkinga (Easterein)  Dreeuwes Smedinga (Harlingen)  Martinus Santema (Oosterlittens) 
1962  Gerrit Okkinga (Easterein)  Dreeuwes Smedinga (Harlingen)  Sjoerd Heeringa (Tzummarum) 
1961  Rienk de Groot (Leeuwarden)  Johan Jansen (Leeuwarden)  Martinus Santema (Oosterlittens) 
1960  Jan Sijtsma (Ried) Johannes Zijlstra (Kimswerd)  Dirk van der Zee (Leeuwarden) 
       
1959  Meindert van der Weerd (Bolsward) Albert Rinia (Makkum)  Rinnie Kuiper (Makkum) 
1958  Roel Hoekstra (Ternaard) Johan Jansen (Harlingen)  Albert Veldkamp (Huizum) 
1957  Jan Sijtsma (Ried)  Albert Rinia (Makkum)  Sake Faber (Berltsum) 
1956  Marten van der Leest (Stiens) Johan Jansen (Harlingen)  Arp Hiemstra (Leeuwarden) 
1955  Meindert van der Weerd (Arum)  Johannes Zijlstra (Creil) Wijtse Vlietstra (Franeker) 
1954  Johannes Stavinga (Poppenwier) Albert Veldkamp (Huizum)  Sipke van der Zee (Leeuwarden)
1953  Hotze Schuil (Harlingen)  Rinnie Kuiper (Makkum)  Frans Helfrich (Leeuwarden) 
1952  Hotze Schuil (Harlingen) Sikke Olivier (Harlingen)  Frans Helfrich (Leeuwarden) 
1951  Roel Hoekstra (Ternaard) Pieter de Haan (Akkerwoude)  Hiele de Haan (Holwerd) 
1950  Marten van der Leest (Stiens)  Theun de Bruin (Leeuwarden)  Arp Hiemstra (Leeuwarden) 
       
1949  Lammert Heeringa (Holwerd) Hotze Schuil (Harlingen)  Wijtse Vlietstra (Franeker) 
1948  Marten van der Leest (Stiens)  Theun de Bruin (Leeuwarden)  Sjouke Helfrich (Wergea) 
1947  Hotze Schuil (Harlingen)  Aebe Haima (Groningen)  Frans Helfrich (Harlingen) 
1946  Hotze Schuil (Harlingen)  Aebe Haima (Dongjum)  Riemer Reinalda (Menaldum) 
1945  Klaas Posthumus (Leeuwarden)  Pieter de Haan (Holwerd)  Hiele de Haan (Holwerd) 
1944  Geen PC (Tweede Wereldoorlog)    
1943  Geen PC (Tweede Wereldoorlog)     
1942  Jan Rodenhuis (Huins) Feite de Jager (Harlingen) Frans Helfrich (Harlingen) 
1941  Klaas Kuiken (Sint Annaparochie)  Jan de Groot (Weidum)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1940  Marten van der Hem (Raerd)  Lou Seerden (Franeker)  Feite de Jager (Harlingen) 
       
1939 Taede Zijlstra (Witmarsum) Ynze Kuperus (Wijnaldum)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1938  Folkert Hiddinga (Weidum) Cornelis Kamminga (Arum)  Willem Bosma (Bolsward) 
1937  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1936  Marten van der Hem (Raerd)  Anne Braam (Sexbierum)  Willem Bosma (Bolsward) 
1935  Taede Zijlstra (Witmarsum) Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Sjouke Helfrich (Sint Jacobiparochie) 
1934  Marten van der Hem (Raerd)  Harmen Bogaard (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1933  Hans Knol (Harlingen)  Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Anne van Sinderen (Sint Annaparochie) 
1932  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Sape de Haan (Berlikum)  Jan van der Lei (Berlikum) 
1931  Taede Zijlstra (Witmarsum) Pieter Helfrich (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1930  Reinder Terpstra (Beetgum)  Nanne Koopmans (Leeuwarden) Klaas W. Kooistra (Dokkum)
       
1929  Taede Zijlstra (Metslawier) Pieter Helfrich (Harlingen)  Ids Jousma (Dokkum) 
1928  Ids Roukema (Wommels)  Dirk de Jong (Wier)  Klaas W. Kooistra (Dokkum) 
1927  Gerben Koster (Dokkum) Rinze Werkhoven (Franeker) Sake Zijlstra (Beetgum) 
1926  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Ids Jousma (Dokkum) 
1925  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Ids Jousma (Dokkum) 
1924  Hans Knol (Harlingen)  Ids Roukema (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1923  Michiel Miedema (Franeker)  Ids Roukema (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1922  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Jan Y. Heeg (Oosterend)  Rinze R. Yetsenga (Arum) 
1921  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Jan Y. Heeg (Oosterend)  Rinze R. Yetsenga (Arum) 
1920  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Ids Roukema (Harlingen) Ids Jousma (Dokkum)
       
1919  Jan Y. Heeg (Oosterend) Anne Smidts (Franeker) Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) 
1918  Hubert Westerhuis (Oosterlittens)  Roelof de Jong (Wommels) Petrus Hiemstra (Wommels)
1917  August van Lierde (België)  Emile Hoyois (België)  George Herphelin (België) 
1916  Rinse Brink (Oosterlittens) Ids Roukema (Harlingen)  August van Lierde (België) 
1915  Jacobus Jellema (Franeker)  Sikke de Vries (Harlingen)  Hendrik van Haitsma (Franeker) 
1914  Rinse Brink (Leiden) Gerben Hoitsma (Berlikum)  Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1913  Catrinus Werkhoven (Witmarsum) Anne Smidts (Franeker)  Ids Roukema (Harlingen) 
1912  Rinse Brink (Oosterlittens)  Sikke de Vries (Harlingen)  Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) 
1911  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1910  Catrinus Werkhoven (Witmarsum)  Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Tjeerd W. Kooistra (Leeuwarden)
       
1909  Catrinus  Werkhoven (Witmarsum) Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1908  Uiltje Tijmstra (Lemmer)  Hans Schaafsma (Arum)  Roelof Boorsma (Wommels)
1907  Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum)  Meindert Helfrich (Kimswerd) 
1906  Catrinus Werkhoven (Witmarsum)  Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) 
1905  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum)  Jan W. Kooistra (Dokkum)  Gerrit Terpstra (Marsum) 
1904  Pieter Hovinga (Marssum)  Lodewijk Leicht (Franeker)  Rinze Feitsma (Wommels) 
1903  Minze de Vries (Beetgum)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1902  Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Jan Kuperus (Witmarsum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1901  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Jan Kuperus (Marssum)  Meindert Helfrich (Kimswerd) 
1900  Minze de Vries (Beetgum) Gerben Wassenaar (Beetgum)  Anne Groeneveld (Beetgum) 
       
1899  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) Jan Reitsma sr (Pingjum) Johannes Struiksma (Wommels) 
1898  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1897  Minze de Vries (Beetgum)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Klaas Vonk (Beetgum) 
1896  Minze de Vries (Beetgum)  Sjoerd Heslinga (Beetgum)  Klaas Vonk (Beetgum) 
1895  Johannes Anema (Schingen)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Pieter B. Yetsenga (Arum)
1894  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) Klaas Leeuwen (Sint Jacobiparochie)  Arjen de Vries (Berlikum) 
1893  Johannes Anema (Schingen) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Pieter B. Yetsenga (Arum) 
1892  Johannes Anema (Schingen) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Nanne S. de Boer (Pingjum) 
1891  Johannes Anema (Schingen) Hemke Elzinga (Holwerd)  Cornelis van der Weg (Tzummarum) 
1890   Pieter B. Yetsenga (Arum) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Taeke de Jong (Pingjum) 
       
1889 Meindert G. Kooistra (Harlingen) Wiebren T. Kooistra (Dokkum)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1888  Siebren Kooistra (Harlingen) Meindert G. Kooistra (Harlingen)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1887  Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1886  Sjirk de Wal (Dronrijp)  Klaas W. Boorsma (Zweins)  Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) 
1885  Sjirk de Wal (Dronrijp) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1884  Hein D. Postma (Zurich)  Marten C. Banning (Pingjum)  Tjerk Hiemstra (Pingjum) 
1883  Sjirk de Wal (Dronrijp)  Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1882  Wiebren T. Kooistra (Dokkum) Meindert T. Kooistra (Dokkum)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1881  Jan E. Bonnema (Arum) Klaas W. Boorsma (Welsrijp)  Sjirk de Wal (Dronrijp) 
1880  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Jelle Bruinsma (Arum) 
       
1879  Tjerk Hiemstra (Pingjum) Wiebe P. Steensma (Pingjum)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1878  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1877  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Johannes Donia (Dronrijp) 
1876  Jacob Klaver (Winsum) Folkert Struiksma (Easterlittens)  Rients P. Koopmans (Franeker) 
1875  Jan E. Bonnema (Arum) Jan D. Hiddinga (Wijnaldum)  Rients P. Koopmans (Franeker) 
1874  Jan E. Bonnema (Arum) Jacob T. Runia (Berltsum)  Sjouke Anema (Berltsum) 
1873  Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) Jan D. Hiddinga (Wijnaldum)  Rients P. Koopmans (Wijnaldum) 
1872  Jan P. Hiddinga (Menaam) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1871  Jan P. Hiddinga (Menaam) Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) Auke Miedema (Zweins)
1870  Dirk Y. de Boer (Tzummarum) Jan P. Hiddinga (Wijnaldum)  Auke Miedema (Zweins) 
       
1869  Klaas F. Post (Kimswerd) Klaas W. Boorsma (Tzummarum)  Auke Miedema (Franeker) 
1868  Klaas F. Post (Kimswerd) Rein Schiphof (Berlikum)  Auke Miedema (Franeker) 
1867  Klaas F. Post (Kimswerd) Rein Schiphof (Berlikum)  Auke Miedema (Berlikum) 
1866  Geen PC (Cholera)    
1865 Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) Pieter Y. de Boer (Wijnaldum)  Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) 
1864  Jan D. Bangma (Arum) Dirk Y. de Boer (Wijnaldum)  Frans F. Felkers (Winsum, Fr) 
1863  Jan D. Bangma (Arum) Frans F. Felkers (Winsum, Fr)  Pieter U. Rijpma (Midlum) 
1862  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Hylke F. Post (Kimswerd) 
1861  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Pieter U. Rijpma (Midlum) 
1860  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Pieter U. Rijpma (Pingjum) 
       
1859  Geen PC (reden onbekend)     
1858  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum) Pieter U. Rijpma (Pingjum) 
1857  Evert K. Boorsma (Tzummarum) Jan K. Boorsma (Tzummarum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum) 
1856  Johannes F. Felkers (Wommels) Pieter F. Felkers (Winsum)  Frans F. Felkers (Winsum) 
1855  Evert K. Boorsma (Tzummarum) Jan K. Boorsma (Tzummarum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum) 
1854  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum)
       
Lees meer...

Eeuwig PC klassement

Hotze Schuil (1924-2005) uit Harlingen is de meest succesvolle PC-kaatser ooit. 'De Lange' stond 26 maal op It Sjûkelân en ging achttien keer met een prijs naar huis. Van de nog actieve kaatsers is Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie de hoogst geklasseerde. Hij is nog maar twee punten verwijderd van een plaats tussen de beste vijf PC-kaatsers ooit. Voor de helderheid: een kaatser krijgt drie punten voor de eerste plaats, twee voor de tweede en een voor de derde.

  Naam Woonplaats  1e  2e  3e  Punten Koning 
1. Hotze Schuil  Harlingen  37 
2. Piet Jetze Faber  Vrouwenparochie  35 
3. Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 6 4 8 34 1
4. Taede Zijlstra  Witmarsum  9 33 
5. Jan Reitsma sr.  Pingjum  9 2 32 
6. Auke Miedema  Zweins  8 32 
7.  Klaas Boorsma  Zweins  29 
8. Gert-Anne van der Bos Mantgum 6 4 2 28 3
9.  Sake Saakstra  Wergea  27 
  Daniël Iseger Leeuwarden 3 27  3
11.  Sjirk de Wal  Dronryp  25 
12.  Sjouke Helfrich  Wergea  25 
  Klaas van Wieren  Berltsum  25 
14.  Wijbren van Wieren  Marsum  25 
15. Klaas Kuiken  Sint Annaparochie  24 
16.  Tunno Schurer  Arum  23 
               
               
               

 Klavertje vier

De PC heeft een bijzondere prijs, het "Klavertje vier", ingesteld voor de winnaar van 4 bijzondere en hoog gewaardeerde kaatswedstrijden: De Freulewedstrijd (voor jongens van 14 - 16 jaar), de Jong Nederland wedstrijd (voor junioren mannen) en de Bonds-wedstrijd (voor senioren mannen) en de PC-wedstrijd. Onderstaand worden de kaatsers vermeld die deze zeer begeerde status hebben bereikt, met daarachter het jaartal waarin de eerste overwinning per categorie werd behaald.

Naam Freule  Jong Nederland  Bondspartij   PC
Ids Jousma 1916 1918 1920 1920
Taede Zijlstra 1917 1917 1923 1920
Klaas Kooistra 1919 1920 1921 1928
Frans Helfrich 1936 1938 1947 1942
Dirk van der Zee 1953 1956 1959 1960
André Roosenburg 1968 1973 1974 1972
Johannes Westra 1960 1964 1976 1968
Joop Bierma 1978 1982 1982 1989
Erik Seerden 1987 1991 1991 1991
Jacob Wassenaar 1996 2000 2001 2002
Cornelis Terpstra 1997  2000 2003 2002
Auke van der Graaf 1994 1996 2004 1998
Hans Wassenaar 2007 2009 2017 2016

 

 Stimuleringsprijs

Sinds 1987 kent de PC een stimuleringsprijs voor het partuur dat in de eerste of tweede omloop buitengewoon heeft gepresteerd, maar zich niet heeft geplaatst voor de halve finale. Vanaf 2015 wordt de prijs niet meer uitgereikt aan een partuur, maar aan het grootste kaatstalent van de dag, jonger dan 23 jaar. De stimuleringsprijs is een zilveren houder met een kaatsbal.

 

jaar

winnaar(s)

   
2021 Kevin Jordi Hiemstra    
2020 GEEN PC    
2019 Gabe-Jan van Popta    
2018 Remmelt Bouma    
2017 Kees van der Schoot    
2016 Allard Hoekstra    
2015 Erwin Zijlstra    
2014 Haye Jan Nicolai Rene Anema Jan Schurer
2013 Enno Kingma  Dylan Drent Rick Poortstra
2012 Michiel Scheepvaart Jacob Zaagemans Gert Jan Meekma
2011  Pieter Bakker Sjoerd de Jong  Tjibbe Hansma 
2010  Jan Brandt Wiersma  Hillebrand Visser  Jouke Bosje 
2009  Marten v.d. Leest  Pieter Jan Plat  Feiko Broersma 
2008  Jelte Pieter Dijkstra  Hans Wassenaar  Site Ferwerda 
2007  Jan Dirk de Groot  Marten Hiemstra  Alle Jan Anema 
2006  Feite de Haan  Rene Anema  Willem Rienks 
2005  Jan Dirk de Groot  Eppie Weidenaar   Hylke Bruinsma
2004  Pieter Bakker  Peter Dijkstra  Marten Hiemstra 
2003  Ronald de Boer  Gerrit Flisijn  Anno Wytsma 
2002  Hendrik Sweering  Gerrit C. Bijlsma  Johan v.d. Meulen 
2001  Herman Vijlbrief  Bauke van der Graaf  Simke Altenburg 
2000  Rimar Goudberg  Jacob Wassenaar  Cornelis Terpstra 
1999  Rimar Goudberg  Richard van Wier  Cornelis Terpstra 
1998 Rutmer v.d. Meer  Jasper Boomsma  Minne Groenveld 
1997  Wim Henk Nicolay  Johannes Wassenaar  Andre Iedema 
1996  Sjirk Gjalt de Groot  Richard van Wier  Rimar Goudberg 
1995  Hendrik Sweering  John Peter Boersma  Fokke C. Dijkstra 
1994 Reinoud Monsma  Rienk Bijlsma  Tjitte Bonnema 
1993  Luitzen Idsardi  Peter Rinia  Geert Wijma 
1992  Douwe de Boer  Piet Zondervan  Jan Bantema 
1991  Luitzen Idsardi  Tetman de Boer  Johannes Dijkstra 
1990  Klaas Berkepas  Tjipko Vellinga  Robert Postma 
1989 Christiaan de Rijke  Rinse Bleeker  Thomas v.d. Meer 
1988  Peter Wieringa  Johan Hiemstra  Thomas v.d. Meer 
1987 Jurjen Dijkstra Klaas Dijkstra Thomas v.d. Meer
Lees meer...

Uitslagen

Via het menu aan de linkerkant van deze pagina vindt u gemakkelijk de uitslagen van alle partijen, die sinds 1854 op de vijfde woensdag van juli zijn verkaatst. Of beter... Bijna alle uitslagen. Uit de eerste jaren zijn niet de uitslagen van alle verkaatste partijen bekend. Van vier jaren ontbreken de uitslagen, omdat de PC toen niet doorging. In 1943 en 1944 werd de wedstrijd niet verkaatst vanwege de Duitse bezetting, in 1866 niet vanwege een cholera-epidemie en in 1859 niet vanwege een pokkenepidemie. En ook in 2020 werd de PC niet gekaatst. Dit was vanwege de corona-crisis.

Pas sinds het jaar 1996 zijn er twee derde prijzen voor de verliezers van de halve finales. Tot dat jaar kreeg de verliezend halve finalist uit de bovenste helft van de lijst de vierde prijs, de verliezend halve finalist uit de onderste helft van de lijst werd derde. De reden: het partuur in de onderste helft van de lijst werd later van de lijst afgevoerd.

Lees meer...

Log in