Logo
Print deze pagina
1868

 

1e omloop   2e omloop   1/2 finale   Finale  
1-2  1 wint 1-3 3 wint 13-3 13 wint 13-8 8 wint
3-4  3 wint 6-8 8 wint 8-10 8 wint    
5-6  6 wint 10-12 10 wint        
7-8  8 wint 13 vrij        
9-10  10 wint            
11-12  12 wint            
13-14  13 wint            
               

 

1.  Klaas F. Post (Kimswerd), Rein Schiphof (Berlikum), Auke Miedema (Franeker) (partuur 8)
2.  Frans F. Felkers (Winsum), Pieter Zijlstra (Winsum), Jan D. Banga (Arum) (partuur 13)
Stichting Permanente Commissie der Franeker Kaatspartij | Breedeplaats 8 | 8801LZ Franeker | KVK 4100 1555 | BTW-nummer 0026.61.834B01 | info@pc-franeker.nl