In Memoriam

Leo Vogels

Op 5 november 2018 overleed te Tzummarum de op 22 januari 1923 geboren Leo Vogels. Leo Vogels kaatste vijf keer op de PC en hij debuteerde daarop op 31 juli 1940 , samen J. M. van Sinderen uit Ternaard en Jan Ferwerda uit Bolsward. In de eerste omloop werd nipt verloren op de stand 5-5 en 4-6. In 1941 volgende zijn tweede optreden op deze wedstrijd, opnieuw met J.M.   van Sinderen en met S. Kooistra Tjz. uit Dokkum en ook nu viel het doek in de eerste omloop op dezelfde stand als in 1940. In 1942 trad Leo Vogels in het strijdperk aan met Klaas Falkena uit Bolsward en Lammert Heeringa uit Holwerd. Dit werd het hoogtepunt in Vogels PC-loopbaan, want nu werd de finale bereikt. Hierin moest worden aangetreden tegen het gerenommeerde partuur Jan Rodenhuis, Feite de Jager en Frans Helfrich. In deze gedenkwaardige eindstrijd, waarbij de laatsten ten overstaan van de Duitse Ortskommandant aantraden in fel oranje shirts, was dit drietal oppermachtig en wonnen met 5-1 en 6-4. Daarna kaatste Vogels nog op  de PC in 1945, waarbij  hij in de eerste omloop  sneuvelde. Op 31 juli 1946 was zijn laatste PC , samen met Jelle Stellingwerf uit Oosterlittens en Tjerk Zijlstra uit Sexbierum.  Ook nu vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop (5-0 en 6-4).  Verder was er op de Bondswedstrijd in 1947 nog een zevende prijs voor Leo Vogels weggelegd voor de kaatsvereniging uit Tzummarum.
Leo Vogels gold als een van de trouwste bezoekers van de PC. Dit jaar beleefde hij als 95-jarige zijn 86e PC. Alleen tijdens de PC in 1938 moest hij door ziekte van zijn vader verstek laten gaan.
    

Lees meer...

Johannes van Sinderen

Op 29 september 2018 overleed in zijn geboorteplaats Ternaard achtvoudig PC-deelnemer Johannes van Sinderen. De op 18 april 1929 geboren Van Sinderen debuteerde op de PC, als voorinse, in 1949, samen met Roel Hoekstra en Sjoerd Rijpstra. Op de stand 5-5 en 6-4 werd dit trio in de eerste omloop uitgeschakeld en in 1952 volgde eliminatie in de tweede omloop. In 1953 werd Johannes van Sinderen opslager en met Johannes Zijlstra en Jouke Tolsma werden zij in de eerste omloop, weliswaar met alles aan de hang, naar de kleedkamer verwezen. Ook in 1954 deed hij zonder succes mee aan de PC, maar de daaropvolgende twee jaren bereikte hij de halve finale. In 1955 was er voor hem met Sikke Bouwma en Dreeuwes Smedinga de derde prijs weggelegd en in 1956 de vierde prijs, nu met Pieter de Haan en Elias Zijlstra. In 1957 verloor hij in de eerste omloop en op 30 juli 1958 nam hij, met Sipke van der Zee en Dirk van der Zee, opnieuw in de eerste omloop en op de stand 5-5 en 6-4, afscheid van de PC. Op de Bondswedstrijd voor senioren won hij voor de kaatsvereniging uit Ternaard twee derde prijzen, twee vierde prijzen en als besluit in 1962 de zesde prijs. Op het hoogste kaatsniveau verzamelde Johannes van Sinderen 72 punten en werd hij in 1956 te Menaldum, Ternaard en St.-Jacobiparochie tot koning uitgeroepen.

Bij de foto (kaatshistorie): De Oldehove-dag in 1954 te Leeuwarden. Staand v.l.n.r.: Aebe Haima (Groningen), Hotze Schuil (Harlingen) en Dreeuwes Smedinga (Harlingen): de eerste prijs. Geknield v.l.n.r.: Johannes vanSinderen (Ternaard), Johannes Zijlstra (Joure) en Jan Venema (Achlum): de tweede prijs.

 

 

 

 

Tekst: Willem Hiemstra

Lees meer...

Jan Filippus Tamminga

Op 23 september is oud-PC kaatser Jan Filippus Tamminga overleden. Tamminga werd op 17 juni 1947 te Beers geboren en hij debuteerde op de PC op 4 augustus 1965. Hij vormde toen een partuur met Piet Santema en Tamme van der Berg en werd in de eerste omloop kansloos, op de stand van 5-1 en 6-6, uitgeschakeld. Tamminga, altijd opslager in het partuur, kaatste een jaar later op de PC  met Jos van Wieren en Gerrit Langerak en daarmee zou hij meer succes boeken. Hij kwam met zijn partuurmaten in de finale, waarin het toenmalige top-trio Rienk de Groot, Gerrit de Jong en Dirk Talsma met 5-4 en 6-2 te sterk bleek te zijn. In 1967 werd hij nipt in de tweede omloop uitgeschakeld (5-5 en  6-4) en in 1968 kwam in de eerste omloop zelfs alles aan de hang. Met dezelfde maten als in 1967, Jos van Wieren en Piet de Groot, trok hij opnieuw aan het kortste eind. Ook in 1969 en 1970 was er geen succes voor hem weggelegd. Op 4 augustus 1971 besloot hij zijn PC-loopbaan. Als nr. 2 op de lijst, samen met Sjoerd Heeringa en Anno Miedema, werd hij met een kansloze 5-0 en 6-2 naar de kleedkamer verwezen.  Op de Jong-Nederlandpartij in 1966 won hij voor de kaatsvereniging uit Jellum-Beers de vierde prijs en twaalf jaar later op de Bondswedstrijd voor de kaatsvereniging uit Heerenveen de tiende prijs. Op het hoogste niveau behaalde de op 23 september 2018 te St.Johannesga overleden Jan Filippus Tamminga 55 punten en werd hij eenmaal tot koning gekroond en wel te Huizum in 1968.

Tekst: Willem Hiemstra | Foto: Kaatshistorie

Lees meer...

Albert Veldkamp

Op 19 juli 2018 is tweevoudig PC-winnaar Albert Veldkamp op 89-jarige leeftijd overleden. Albert, bij het publiek en de kaatsers beter bekend als Appie, debuteerde op de PC in 1946, een jaar nadat hij op de Freulepartij de eerste prijs had gewonnen voor de kaatsvereniging ‘LKC’ uit Leeuwarden, en waar hij bovendien tot koning werd uitgeroepen. Hij bracht het met Johannes Tjepkema en Tjalling Werkhoven op deze PC niet verder dan de eerste omloop, welk lot hem ook in  1947, 1948, 1951 en 1952 was beschoren. Na 1952 begonnen de successen op de PC te komen, want in 1953 won hij met Jan Schouten en Johan Jansen de vierde prijs. Een jaar later stond hij met koning Johannes Stavinga en Sipke van der Zee op de hoogste trede van het erepodium, in 1955 en 1956 gevolgd door de tweede prijs, beide keren met Hotze Schuil en Rinnie Kuiper. In 1957 sneuvelde hij in de tweede omloop, maar in 1958 werd opnieuw de eerste prijs behaald, nu met zijn vaste opslagmaat gedurende een vijftal jaren, Roel Hoekstra en koning  Johan Jansen.  In 1959 en 1960 vond hij zijn Waterloo in de eerste omloop, in 1961 won hij nog de vierde prijs en Veldkamp besloot zijn vijftienjarige PC-loopbaan in 1962, waarbij  hij na de tweede omloop van het strijdtoneel verdween.

In totaal verzamelde hij twaalf PC-punten. Andere hoogtepunten uit zijn kaatsperiode waren de tweede prijs op de Jong-Nederlandpartij in 1946 en de eerste, tweede en derde prijs op de Bondswedstrijd. Ook was hij van de partij op de eregalerij van PC-winnaars bij het 150-jarig bestaan van de PC in 2003. In totaal verzamelde Appie Veldkamp 359 punten op het hoogste niveau en werd veertien keer tot koning uitgeroepen. Ook was hij een verdienstelijk voetballer voor de voetbalvereniging ‘Friesland’ uit Leeuwarden. 

tekst: Willem Hiemstra

foto: De winnaars van de PC in 1958. V.l.n.r. Albert Veldkamp, Johan Jansen en Roel Hoekstra (Kaatshistorie) 

Lees meer...

Pier Hidma

Oud-PC lid Pier Hidma is op 11 juli 2018 overleden. Hidma was een groot kaatsliefhebber. Op zijn twaalfde ging hij met zijn vader voor het eerst naar de PC. Ook was hij begeleider van het jongenspartuur van Witmarsum.

In de jaren zestig werd Pier Hidma als scheidsrechter actief voor de KNKB.  Dat heeft hij 20 jaar gedaan. In 1965 was hij scheidsrechter op de PC.  In 1982 werd hij voorzitter van de KNKB. Dat zorgde voor veel ophef want hij was ook lid van de Permanente Commissie. De toenmalige commissie wilde niet dat Hidma lid was van de PC en voorzitter van de bond. Uiteindelijk heeft hij na tien jaar de PC verlaten en is hij zo’n zes jaar voorzitter geweest van de bond.

 Pier Hidma is 90 jaar geworden. 

 Deze foto is gemaakt tijdens de PC in 1965. De koets voor de Koornbeurs is klaar voor vertrek. In de koets zitten de winnaars van de PC in 1964 met v.l.n.r.: Rienk de Groot (Leeuwarden), koning Johan Halbesma (Harlingen) en Sjoerd Heeringa (Tzummarum). Tegenover deze drie kaatsers zitten PC-voorzitter mr. Klaas Bijlsma (Franeker) en scheidsrechter Pier S. Hidma. Foto: Kaatshistorie.nl

 

 

Lees meer...

Riemer Reinalda

Op 21 januari 2018 overleed te Frederiksoord  de langst nog in leven zijnde PC-winnaar, namelijk Riemer Reinalda.   De in 1922 te Winsum geboren Reinalda debuteerde op de PC in 1940 met Lammert Heeringa (Holwerd) en Jan de Groot (Weidum).  In de tweede omloop werd dit partuur uitgeschakeld.  Hij onderging datzelfde lot in 1941, toen hij met Jelle Stellingwerf (Oosterlittens) en Jan Ferwerda  (Bolsward) aantrad.  In 1942 was de  eerste omloop zijn eindstation. Na de Tweede Wereldoorlog  trad de toen te Menaldum wonende Reinalda  in 1945 aan met Klaas Wassenaar (Wier) en de eerder genoemde Jan Ferwerda. Ook nu kwam hij niet verder dan de eerste omloop. 

 

In 1946 vormde hij een partuur met Hotze Schuil (Harlingen) en Aebe Haima (Dongjum). En met deze twee partuurmaten was hij deze dag niet te stuiten. Zonder al te veel hindernissen bereikte dit drietal de finale en ook hierin waren zij oppermachtig. In 1948 kaatste de nu te Zuidhorn wonende Reinalda zijn zesde en tevens laatste PC. Met dezelfde spelers als in 1946 bereikte hij opnieuw de finale, maar moest nu in de opponenten zijn meerdere erkennen. In totaal behaalde Riemer Reinalda op het hoogste niveau 77 punten en twee koningsprijzen. Hij was getrouwd met Fokje van der Velde,  Nederlands kortebaan kampioene op de schaats in 1942 te Kampen. Zij overleed in augustus 2008 te Zuidhorn.

 

Willem Hiemstra

Lees meer...

Log in