Nieuws

Sy namen ôfskied fan it keatspublyk

Alle jierren binne der keatsers dy't ôfskied nimme fan de sport. It is tradysje dat dy keatsers, foar safier sy harren ôfskied al oankundige hawwe, op de PC de gelegenheid krije om ôfskied te nimmen fan it publyk. En oarsom... It publyk fan de keatsers. Dit jier seagen wy trije sportmannen foar it lêst keatsen op it Sjûkelân. Hoewol.. It ferline hat ús leard dat je nea nea sizze meie.

Elgar Boersma
Elgar Boersma (foto boppe), 34 jier ald en grutbrocht yn Foudgum, de Dongeradielen. Wennet no yn yn Stiens. Elgar is in positive jongen dy’t nea opjout en as gjin oar wit dat trije spullen pas út is. Earder jout er net op. Dat docht wol bliken út it feit, dat er pas ferline jier syn debút makke op de PC. De lêste jierren bleau er himsels ferbetterjen oant er op de haadklasse stie. Miskien wiene syn lêste jierren wat keatsen oanbelanget wol syn bêste jierren. Lit dat in les wêze foar alle keatsers. Jong en âld. Jou noait op. Dan komst der eintsjebeslút wol.

Aloys Freitag
It doel fan de 39-jierrige Aloys wie om jongere keatsers nei it heechste nivo te bringen. Oke.. Hendrik Jan van der Velde is net de jongste mear, mar giet wol gewoan troch. Mar foar Patrick van Dellen wie dit wol syn earste PC. Yn dat opsicht is de missy fan Aloys dus prachtich slagge. In 2009 keatste hij de PC al mei Siebe Greidanus en Robert Rinia. Doe ferlear er yn de earste omloop mei 5-1 fan trije (lettere) PC-winners Rutmer van der Meer, Renze Pieter Hiemstra, Taeke Triemstra. Dat is fansels gjin skande. No hâldt er echt op, seit er. Mar. ôfskied fan it keatsen nimme kin er dochs net hielendal. Hy bliuwt keatstrainer. Dus foar it keatsen en de jeugd giet Aloys net ferlern. Wy hoopje dat it sa bliuwt.Hylke Bruinsma
Der binne minsken wêrfan je it gefoel hawwe dat it ôfskied te betiid komt. Hy wûn de PC alris yn 2013 en miskien tinke je dan dat je alles al hân hawwe. As der ien is dy’t wit dat dat net sa is, dan is dat Hylke Bruinsma. Dit ôfskied is foar it keatsen en grif ek foar Hylke sels pynlik. Eltsenien wol ôfskied nimme op it momint dat er sels kiest mar somtiden sit dat der troch omstannichheden net yn. Wy hiene dat graach oars sjoen. Spitich, dat de PC net alles yn de hân hat. It is net oars… It goeie nijs is lykwols dat der al in opfolger klearstiet. Roan Rinze hat krekt as syn heit in fin mear as in bears, hearden wy. Wy hoopje en fertrouwe derop dat noch yn ús tiid der wer in Bruinsma hjir op it Sjukelan stiet. Dankewol Hylke! It giet dy goed.

Lees meer...

PC 2018: Trio Van Zuiden wint

In Franeker wordt de 165e PC verkaatst. Alle zitplaatsen zijn verkocht. Er zijn uiteraard nog wel veldkaarten te koop aan de kassa.

1. 


Remmelt Bouma
Jelte Visser
Willem Heeringa
5-5
2-6

2.


Enno Kingma
Renze P. Hiemstra
Hans Wassenaar
         
3.


Durk Ennema 
Jacob Klaas Haitsma
Patrick Scheepstra
3-5
4-6

4. 


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
         
5.


Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
5-4
6-4
 
6. 


Paul Dijkstra
Gabe Jan van Popta
Stefan van der Meer
         
7. 


Arnold Zijlstra
Pier Piersma
Haye Jan Nicolay
2-5
2-6

8. 


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
         
9. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent 
Hendrik Kootstra
5-2
6-4

10.


Jelte-Pieter Dijkstra 
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
         
11.


Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
5-4
6-2

12.


Elgar Boersma
Hyltje Bosma
Hendrik Bouwhuis
         
13.


Bouke Willem Tuinman
Rene de Haan
Wybren Postma
4-5
2-6

14.


Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
         
15.


Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag
3-5
2-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
   TWEEDE OMLOOP      
2.


Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
5-5
6-6

4.


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra 
         
5.


Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
0-5
4-6

8.


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
         
9.


Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra 
5-0
6-4

11.


Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
         
14.


Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer 
1-5
4-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
   HALVE FINALE      
2.


Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
1-5
6-6

8.


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
         
9. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra 
4-5
2-6

16.


Peter van Zuiiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
  FINALE      
8.  Gert Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra 
5-5
2-6

16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
Lees meer...

Acht debutanten op 165e PC

Op de lijst van de 165e PC staan acht debutanten. De eerste die we op het veld zien verschijnen is Remmelt Bouma uit Weidum. Remmelt was de enige kaatser van zijn categorie in zijn dorp. Afdelingswedstrijden kaatsen zat er dus vroeger niet in voor hem. Vorig jaar kaatste Bouma de Keatsoff maar wist toen wist hij de finale niet te winnen. Dit seizoen verloopt voorspoedig. Remmelt Bouma is inmiddels met zijn maten Jelte Visser en Willem Heeringa doorgestoven naar de Hoofdklasse.  

Partuur Dijkstra ( foto)

Partuur nummer zes bestaat louter uit debutanten. Dit is het partuur van Paul Dijkstra uit Bitgum, Gabe-Jan van Popta uit Lollum en Stefan van der Meer uit Baard. Dan hebben we ook meteen de jongste deelnemer van de dag op het veld. Voorinse Van Popta viert in december zijn achttiende verjaardag. Zijn maten zijn maar een paar maanden ouder overigens. Dit partuur was vijftiende in de ranking en wist zich dus direct te plaatsen.  Het trio pakte op de op de Tweede klasse in Schettens en Winsum de krans en denderde zo de top 15 in. 

Paul Dijkstra won dit jaar de derde prijs op de Jong Nederland, Gabe-Jan van Popta werd vorig jaar vijfde op de Freule. Achterinse Stefan van der Meer, zoon van drievoudig Pc winnaar Thomas van der Meer, werd daar derde. 

 

Partuur Tuinman

Door de keatsoff te winnen, wisten Bouke Willem Tuinman (19) uit Dronryp , René de Haan uit Franeker  en Wybren Postma uit Ingelum zich te plaatsen voor deze PC.  Bouke Tuinman hebben we een tijdje gemist op het kaatsveld. Vlak voor de tweede cyclus bedacht hij dat hij weer wilde kaatsen. De Freule kaatste hij nooit want er was te veel concurrentie in Dronryp. Door door te zetten staat Tuinman nu op de PC. De 18-jarige René de Haan uit Franeker wordt al door het publiek vergeleken met Erik Seerden en Pieter van Althuis. René de Haan is te herkennen aan het “vingertje” Na zijn opslag wijst hij de bal na. 

 

Achterinse in dit partuur is Wybren Postma uit Ingelum. Wybren is een echte kaatsliefhebber. We weten dat hij in 2010 tweede werd op het EK Muurkaatsen en ook is hij koning geweest op de Lanen in Harlingen

 

Laatste debutant is Patrick van Dellen uit Berltsum. Vorig jaar stond de 19-jarige opslager nog op de Keatsoff. Dit jaar wist hij zich rechtstreeks te plaatsen. Vorige week won hij met zijn broer André en  Patrick Nauta de Jong feinte in Easterein. In 2011 won hij het NK Pupillen. Op de Freule werd hij vijfde. 

Lees meer...

PC 2018: De loting

In Franeker is vanavond geloot voor de 165e PC. Die wordt op woensdag 1 augutus 2018 vanaf 9:30 uur verkaatst. Alle zitplaatsen zijn verkocht. Er zijn uiteraard nog wel veldkaarten te koop aan de kassa.

1. 


Remmelt Bouma
Jelte Visser
Willem Heeringa
  2.


Enno Kingma
Renze P. Hiemstra
Hans Wassenaar
         
3.


Durk Ennema 
Jacob Klaas Haitsma
Patrick Scheepstra
  4. 


Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
         
5.


Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
  6. 


Paul Dijkstra
Gabe Jan van Popta
Stefan van der Meer
         
7. 


Arnold Zijlstra
Pier Piersma
Haye Jan Nicolay
  8. 


Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
         
9. 


Bauke Triemstra
Dylan Drent 
Hendrik Kootstra
  10.


Jelte-Pieter Dijkstra 
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
         
11.


Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
  12.


Elgar Boersma
Hyltje Bosma
Hendrik Bouwhuis
         
13.


Bouke Willem Tuinman
Rene de Haan
Wybren Postma
  14.


Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
         
15.


Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag
  16.


Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
         
Lees meer...

Partuur Tuinman wint Keatsoff

Bouke Willem Tuinman (Dronryp), René de Haan (Franeker) en Wybren Postma (Ingelum), de nummer 19 in de ranking, zijn het zestiende partuur op de lijst van de 165e PC. De drie jonge kaatsers wonnen de finale van de Keats Off op it Sjûkelân met 5-3 6-4 van Johan Diertens, Erik Haitsma en Steven de Bruin.

Het partuur Tuinman wist door degelijk te kaatsen het ervaren partuur Diertens te verslaan. Eerder stuurden de jonge kaatsers Wierd Baarda, Tsjerk Elsinga en Pieter van der Schoot al naar huis nadat ze in eerste instantie tegen een achterstand (5-2)moesten opboksen. Uiteindelijk werd er toch gewonnen: 5-5 en 6-2. In de finale bleven de jonge kaatsers rustig en namen ze al snel een 4-0 voorsprong. Pas op 4-0 6-6 pakte het partuur Diertens een eerst.

Diertens, Haitsma en De Bruin kwamen zelfs nog terug tot 4-3 en leken daarmee de spanning terug te brengen. Twee gewonnen eersten op rij voor partuur Tuinman maakten echter een einde aan de hoop op een spannende ontknoping. Partuur Diertens won eerder de halve finale van André van Dellen, Gerrit Jan Duiven en Lennart Adema met 5-3 6-6.

Lees meer...

Log in