Nieuws

Keatsoff verplaatst naar sportvelden Franeker

De keatsoff wordt donderdag op de sportvelden aan de Hertog van Saksenlaan in Franeker gehouden. Normaal gesproken wordt de wedstrijd, waar bepaald wordt welk laatste partuur naar de PC, mag op It Sjûkelân in Franeker gehouden.  PC voorzitter Ids Hellinga: ,,De keatsoff is moarn op de fjilden by de Hertog van Saxenlaan. Dit is omdat er nochal wat reinwetter ferwachte wurdt. We wolle it fjild sparje foar de PC-dei."

De loting is om 18:00 uur op het sportveld. Daarna wordt er gekaatst

De volgende parturen kaatsen de keatsoff 

16. Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
17. Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Jan Tymen Eisma
18. Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
19. Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma

Log in