Winnaars

2023 Tjisse Steenstra (Bitgummole) Renze Hiemstra (Deinum) Hans Wassenaar (Bitgummole)
2022 Tjisse Steenstra (Bitgummole) Renze Hiemstra (Deinum) Hans Wassenaar (Bitgummole)
2021 Gert-Anne van der Bos (Mantgum) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) Erwin Zijlstra ( Easterlittens)
2020 Geen PC (coronavirus)    
       
2019 Marten Bergsma (Minnertsga) Renze Pieter Hiemstra (Deinum) Hans Wassenaar (Leeuwarden)
2018 Peter van Zuiden (Tjerkwerd) Allard Hoekstra (Franeker) Thomas van Zuiden (Bolsward)
2017 Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie) Alle Jan Anema (Grou) Hendrik Kootstra (Minnertsga)
2016 Jan-Dirk de Groot (Driesum) Renze Hiemstra (Sint Jacobiparochie) Hans Wassenaar (Leeuwarden)
2015 Gert-Anne van der Bos (Mantgum) Taeke Triemstra ( Sint Jacobiparochie) Daniël Iseger (Leeuwarden)
2014  Gert-Anne van der Bos (Leeuwarden) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Daniël Iseger (Leeuwarden) 
2013  Johan van der Meulen (Bitgummole) Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie)  Hylke R. Bruinsma (Minnertsga) 
2012  Hendrik Tolsma (Goutum) René Anema (Balk)  Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) 
2011  Gert-Anne van der Bos (Holwerd)  Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie)  Daniël Iseger (Leeuwarden)
2010  Gert-Anne van der Bos (Holwerd) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie)  Daniël Iseger (Goutum) 
2009  Gert-Anne van der Bos (Holwerd) Folkert van der Wei (Witmarsum) Daniël Iseger (Leeuwarden) 
2008  Jochum Bouma (Easterlittens) Auke van der Graaf (Berlikum)  Douwe Groenendijk (Heerenveen) 
2007  Johan van der Meulen (Broeksterwoude) Auke van der Graaf (Berlikum)  Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) 
2006  Johan van der Meulen (Damwoude) Kor Zittema (Beetgum) Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) 
2005  Rutmer van der Meer (Huizum) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
2004  Johan Abma (Gauw)  Pieter Scharringa (Dronrijp)  Daniël Iseger (Huizum) 
2003  Johannes G. Dijkstra (Huizum) Karel Nijman (Leeuwarden) Folkert van der Wei (Witmarsum) 
2002  Rutmer van der Meer (Wergea) Jacob Wassenaar (Minnertsga)  Cornelis Terpstra (Minnertsga) 
2001  Pieter van Tuinen (Leeuwarden) André Kuipers (Beetgumermolen)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
2000  Klaas Berkepas (Aldeboarn) Dirk-Jan van der Woud (Goutum)  Klaas Anne Terpstra (Minnertsga) 
       
1999 Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Winsum, Gr)  Auke van der Graaf (Berlikum) 
1998  Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Winsum, Gr)  Auke van der Graaf (Berlikum) 
1997  Pieter van Tuinen (Groningen) Rinse Bleeker (Heerenveen)  Chris Wassenaar (Minnertsga) 
1996  Johan Okkinga (Arum) Sake Porte (Groningen)  Pieter Tienstra (Groningen) 
1995  Simon Minnesma (Menaldum) Sake Porte (Groningen)  Klaas Anne Terpstra (Menaldum) 
1994  Coos Veltman (Joure) Johannes van Dijk (Leeuwarden)  Hotze Rusticus (Marssum) 
1993  Erik Seerden (Leeuwarden) Rinse Bleeker (Heerenveen)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1992  Erik Seerden (Franeker)  Rinse Bleeker (Heerenveen)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1991  Erik Seerden (Franeker) Rinse Bleeker (Tzummarum)  Thomas van der Meer (Hurdegaryp) 
1990  Coos Veltman (Dronrijp) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Tunno Schurer (Franeker) 
       
1989 Joop Bierma (Sint Jacobiparochie) Sake Porte (Vrouwenparochie)  Hotze Rusticus (Marssum) 
1988  Peter Rinia (Makkum)  Johannes Brandsma (Sexbierum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1987  Peter Rinia (Makkum) Johannes Brandsma (Sexbierum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1986  Peter Rinia (Makkum) Wijbren van Wieren (Marssum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1985  Ruurdt Rutten (Wijnaldum)  Tjerk de Groot (Vrouwenparochie)  Johannes van Dijk (Sexbierum) 
1984  Peter Rinia (Makkum)  Wijbren van Wieren (Marssum)  Tunno Schurer (Franeker) 
1983  Sake Saakstra (Grou) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Johannes Brandsma (Sexbierum) 
1982  Sake Saakstra (Deinum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Johannes Brandsma (Sexbierum) 
1981  Sake Saakstra (Deinum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Tjisse Wallendal (Sint Annaparochie) 
1980  Sake Saakstra (Deinum)  Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Flip Soolsma (Boornbergum) 
       
1979 Sake Saakstra (Winsum) Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie)  Flip Soolsma (Boornbergum) 
1978  Sjouke de Boer (Exmorra) Klaas van Wieren (Berlikum)  Wijbren van Wieren (Marssum) 
1977  Sjouke de Boer (Exmorra)  Klaas van Wieren (Berlikum)  Wijbren van Wieren (Marssum)
1976  Sake Saakstra (Winsum) Piet Jetze Faber (Stiens)  Durk Talsma (Weidum) 
1975  Johan van Seijst (Drachten) Klaas van Wieren (Berlikum)  Piet Jetze Faber (Stiens) 
1974  Jarich van der Veen (Driezum) Gerrit de Jong (IJsbrechtum)  Flip Soolsma (Drachten) 
1973  Sjouke de Boer (Exmorra)  Wijbren van Wieren (Marssum) Gerrit van der Heide (Harlingen) 
1972  Piet de Jong (Wommels)  Bert Rinia (Makkum)  André Roosenburg (Franeker) 
1971  Jarich van der Veen (Akkerwoude) Gerrit de Jong (Ysbrechtum)  Reitse Mienstra (Heerenveen) 
1970  Gerrit Okkinga (Berltsum)  Klaas van Wieren (Menaldum)  Durk Talsma (Weidum) 
       
1969  Johan van Seijst (Franeker) Sikke Sikkema (Franeker)  Johannes Westra (Leeuwarden) 
1968  Johan van Seijst (Franeker)  Tamme Velstra (Baard)  Johannes Westra (Leeuwarden) 
1967  Hotze Schuil (Harlingen) Klaas van Wieren (Marssum)  Johan Halbesma (Harlingen) 
1966  Rienk de Groot (Leeuwarden) Gerrit de Jong (Sneek)  Durk Talsma (Weidum) 
1965  Hein Zijlstra (Deinum)  Martinus Santema (Groningen)  Gerrit Langerak (Sneek) 
1964  Rienk de Groot (Leeuwarden) Sjoerd Heeringa (Tzummarum)  Johan Halbesma (Harlingen) 
1963  Gerrit Okkinga (Easterein)  Dreeuwes Smedinga (Harlingen)  Martinus Santema (Oosterlittens) 
1962  Gerrit Okkinga (Easterein)  Dreeuwes Smedinga (Harlingen)  Sjoerd Heeringa (Tzummarum) 
1961  Rienk de Groot (Leeuwarden)  Johan Jansen (Leeuwarden)  Martinus Santema (Oosterlittens) 
1960  Jan Sijtsma (Ried) Johannes Zijlstra (Kimswerd)  Dirk van der Zee (Leeuwarden) 
       
1959  Meindert van der Weerd (Bolsward) Albert Rinia (Makkum)  Rinnie Kuiper (Makkum) 
1958  Roel Hoekstra (Ternaard) Johan Jansen (Harlingen)  Albert Veldkamp (Huizum) 
1957  Jan Sijtsma (Ried)  Albert Rinia (Makkum)  Sake Faber (Berltsum) 
1956  Marten van der Leest (Stiens) Johan Jansen (Harlingen)  Arp Hiemstra (Leeuwarden) 
1955  Meindert van der Weerd (Arum)  Johannes Zijlstra (Creil) Wijtse Vlietstra (Franeker) 
1954  Johannes Stavinga (Poppenwier) Albert Veldkamp (Huizum)  Sipke van der Zee (Leeuwarden)
1953  Hotze Schuil (Harlingen)  Rinnie Kuiper (Makkum)  Frans Helfrich (Leeuwarden) 
1952  Hotze Schuil (Harlingen) Sikke Olivier (Harlingen)  Frans Helfrich (Leeuwarden) 
1951  Roel Hoekstra (Ternaard) Pieter de Haan (Akkerwoude)  Hiele de Haan (Holwerd) 
1950  Marten van der Leest (Stiens)  Theun de Bruin (Leeuwarden)  Arp Hiemstra (Leeuwarden) 
       
1949  Lammert Heeringa (Holwerd) Hotze Schuil (Harlingen)  Wijtse Vlietstra (Franeker) 
1948  Marten van der Leest (Stiens)  Theun de Bruin (Leeuwarden)  Sjouke Helfrich (Wergea) 
1947  Hotze Schuil (Harlingen)  Aebe Haima (Groningen)  Frans Helfrich (Harlingen) 
1946  Hotze Schuil (Harlingen)  Aebe Haima (Dongjum)  Riemer Reinalda (Menaldum) 
1945  Klaas Posthumus (Leeuwarden)  Pieter de Haan (Holwerd)  Hiele de Haan (Holwerd) 
1944  Geen PC (Tweede Wereldoorlog)    
1943  Geen PC (Tweede Wereldoorlog)     
1942  Jan Rodenhuis (Huins) Feite de Jager (Harlingen) Frans Helfrich (Harlingen) 
1941  Klaas Kuiken (Sint Annaparochie)  Jan de Groot (Weidum)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1940  Marten van der Hem (Raerd)  Lou Seerden (Franeker)  Feite de Jager (Harlingen) 
       
1939 Taede Zijlstra (Witmarsum) Ynze Kuperus (Wijnaldum)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1938  Folkert Hiddinga (Weidum) Cornelis Kamminga (Arum)  Willem Bosma (Bolsward) 
1937  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Sjouke Helfrich (Wijnaldum) 
1936  Marten van der Hem (Raerd)  Anne Braam (Sexbierum)  Willem Bosma (Bolsward) 
1935  Taede Zijlstra (Witmarsum) Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Sjouke Helfrich (Sint Jacobiparochie) 
1934  Marten van der Hem (Raerd)  Harmen Bogaard (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1933  Hans Knol (Harlingen)  Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie)  Anne van Sinderen (Sint Annaparochie) 
1932  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Sape de Haan (Berlikum)  Jan van der Lei (Berlikum) 
1931  Taede Zijlstra (Witmarsum) Pieter Helfrich (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1930  Reinder Terpstra (Beetgum)  Nanne Koopmans (Leeuwarden) Klaas W. Kooistra (Dokkum)
       
1929  Taede Zijlstra (Metslawier) Pieter Helfrich (Harlingen)  Ids Jousma (Dokkum) 
1928  Ids Roukema (Wommels)  Dirk de Jong (Wier)  Klaas W. Kooistra (Dokkum) 
1927  Gerben Koster (Dokkum) Rinze Werkhoven (Franeker) Sake Zijlstra (Beetgum) 
1926  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Ids Jousma (Dokkum) 
1925  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie)  Ids Jousma (Dokkum) 
1924  Hans Knol (Harlingen)  Ids Roukema (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1923  Michiel Miedema (Franeker)  Ids Roukema (Harlingen)  Klaas de Jager (Harlingen) 
1922  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Jan Y. Heeg (Oosterend)  Rinze R. Yetsenga (Arum) 
1921  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Jan Y. Heeg (Oosterend)  Rinze R. Yetsenga (Arum) 
1920  Taede Zijlstra (Witmarsum)  Ids Roukema (Harlingen) Ids Jousma (Dokkum)
       
1919  Jan Y. Heeg (Oosterend) Anne Smidts (Franeker) Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) 
1918  Hubert Westerhuis (Oosterlittens)  Roelof de Jong (Wommels) Petrus Hiemstra (Wommels)
1917  August van Lierde (België)  Emile Hoyois (België)  George Herphelin (België) 
1916  Rinse Brink (Oosterlittens) Ids Roukema (Harlingen)  August van Lierde (België) 
1915  Jacobus Jellema (Franeker)  Sikke de Vries (Harlingen)  Hendrik van Haitsma (Franeker) 
1914  Rinse Brink (Leiden) Gerben Hoitsma (Berlikum)  Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1913  Catrinus Werkhoven (Witmarsum) Anne Smidts (Franeker)  Ids Roukema (Harlingen) 
1912  Rinse Brink (Oosterlittens)  Sikke de Vries (Harlingen)  Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) 
1911  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1910  Catrinus Werkhoven (Witmarsum)  Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Tjeerd W. Kooistra (Leeuwarden)
       
1909  Catrinus  Werkhoven (Witmarsum) Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Rein Zaagemans (Witmarsum) 
1908  Uiltje Tijmstra (Lemmer)  Hans Schaafsma (Arum)  Roelof Boorsma (Wommels)
1907  Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum)  Meindert Helfrich (Kimswerd) 
1906  Catrinus Werkhoven (Witmarsum)  Sytze A. Kooistra (Witmarsum) Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) 
1905  Tjeerd W. Kooistra (Dokkum)  Jan W. Kooistra (Dokkum)  Gerrit Terpstra (Marsum) 
1904  Pieter Hovinga (Marssum)  Lodewijk Leicht (Franeker)  Rinze Feitsma (Wommels) 
1903  Minze de Vries (Beetgum)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1902  Sytze A. Kooistra (Witmarsum)  Jan Kuperus (Witmarsum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1901  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Jan Kuperus (Marssum)  Meindert Helfrich (Kimswerd) 
1900  Minze de Vries (Beetgum) Gerben Wassenaar (Beetgum)  Anne Groeneveld (Beetgum) 
       
1899  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) Jan Reitsma sr (Pingjum) Johannes Struiksma (Wommels) 
1898  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Johannes Struiksma (Wommels) 
1897  Minze de Vries (Beetgum)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Klaas Vonk (Beetgum) 
1896  Minze de Vries (Beetgum)  Sjoerd Heslinga (Beetgum)  Klaas Vonk (Beetgum) 
1895  Johannes Anema (Schingen)  Jan Reitsma sr (Pingjum)  Pieter B. Yetsenga (Arum)
1894  Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) Klaas Leeuwen (Sint Jacobiparochie)  Arjen de Vries (Berlikum) 
1893  Johannes Anema (Schingen) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Pieter B. Yetsenga (Arum) 
1892  Johannes Anema (Schingen) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Nanne S. de Boer (Pingjum) 
1891  Johannes Anema (Schingen) Hemke Elzinga (Holwerd)  Cornelis van der Weg (Tzummarum) 
1890   Pieter B. Yetsenga (Arum) Jan Reitsma sr (Pingjum)  Taeke de Jong (Pingjum) 
       
1889 Meindert G. Kooistra (Harlingen) Wiebren T. Kooistra (Dokkum)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1888  Siebren Kooistra (Harlingen) Meindert G. Kooistra (Harlingen)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1887  Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Lammert S. Hilarides (Pingjum) 
1886  Sjirk de Wal (Dronrijp)  Klaas W. Boorsma (Zweins)  Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) 
1885  Sjirk de Wal (Dronrijp) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1884  Hein D. Postma (Zurich)  Marten C. Banning (Pingjum)  Tjerk Hiemstra (Pingjum) 
1883  Sjirk de Wal (Dronrijp)  Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1882  Wiebren T. Kooistra (Dokkum) Meindert T. Kooistra (Dokkum)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1881  Jan E. Bonnema (Arum) Klaas W. Boorsma (Welsrijp)  Sjirk de Wal (Dronrijp) 
1880  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Jelle Bruinsma (Arum) 
       
1879  Tjerk Hiemstra (Pingjum) Wiebe P. Steensma (Pingjum)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1878  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Rein van de Witte (Pingjum) 
1877  Jan E. Bonnema (Arum) Sjirk de Wal (Dronrijp)  Johannes Donia (Dronrijp) 
1876  Jacob Klaver (Winsum) Folkert Struiksma (Easterlittens)  Rients P. Koopmans (Franeker) 
1875  Jan E. Bonnema (Arum) Jan D. Hiddinga (Wijnaldum)  Rients P. Koopmans (Franeker) 
1874  Jan E. Bonnema (Arum) Jacob T. Runia (Berltsum)  Sjouke Anema (Berltsum) 
1873  Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) Jan D. Hiddinga (Wijnaldum)  Rients P. Koopmans (Wijnaldum) 
1872  Jan P. Hiddinga (Menaam) Klaas W. Boorsma (Zweins)  Auke Miedema (Zweins) 
1871  Jan P. Hiddinga (Menaam) Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) Auke Miedema (Zweins)
1870  Dirk Y. de Boer (Tzummarum) Jan P. Hiddinga (Wijnaldum)  Auke Miedema (Zweins) 
       
1869  Klaas F. Post (Kimswerd) Klaas W. Boorsma (Tzummarum)  Auke Miedema (Franeker) 
1868  Klaas F. Post (Kimswerd) Rein Schiphof (Berlikum)  Auke Miedema (Franeker) 
1867  Klaas F. Post (Kimswerd) Rein Schiphof (Berlikum)  Auke Miedema (Berlikum) 
1866  Geen PC (Cholera)    
1865 Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) Pieter Y. de Boer (Wijnaldum)  Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) 
1864  Jan D. Bangma (Arum) Dirk Y. de Boer (Wijnaldum)  Frans F. Felkers (Winsum, Fr) 
1863  Jan D. Bangma (Arum) Frans F. Felkers (Winsum, Fr)  Pieter U. Rijpma (Midlum) 
1862  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Hylke F. Post (Kimswerd) 
1861  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Pieter U. Rijpma (Midlum) 
1860  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Pieter U. Rijpma (Pingjum) 
       
1859  Geen PC (reden onbekend)     
1858  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum) Pieter U. Rijpma (Pingjum) 
1857  Evert K. Boorsma (Tzummarum) Jan K. Boorsma (Tzummarum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum) 
1856  Johannes F. Felkers (Wommels) Pieter F. Felkers (Winsum)  Frans F. Felkers (Winsum) 
1855  Evert K. Boorsma (Tzummarum) Jan K. Boorsma (Tzummarum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum) 
1854  Pieter B. Rijpma (Pingjum) Rients D. Yntema (Pingjum)  Willem K. Boorsma (Tzummarum)
       

Log in